HELYSZÍNI MUNKAVÉGZÉS

A BÁCSVÍZ Zrt. kezelésében lévő helyszíneken külső felek munkavégzésével (továbbiakban: Munkavégző) szembeni elvárások:

 • Munkavégző felelős irányító szakemberének feladata és kötelessége, hogy megismertesse, betartsa és betartassa a BÁCSVÍZ Zrt. üzemeltetési rendjét, speciális előírásait, tűz- és munkavédelmi, és más egyéb kötelező előírásait a munkavégzés helyszínére belépő Munkavégző minden alkalmazottjával, megbízottaival és alvállalkozóival. Az alvállalkozók és a megbízottak értesítésének hiánya nem mentesíti őket az előírások betartásától.
  BÁCSVÍZ Zrt. munka- és tűzvédelmi elvárásai: https://www.bacsviz.hu/kozerdekuadatok/szerzodeses-partnereink-reszere/
 • Valamennyi zárt légterű munkahelyen TILOS A DOHÁNYZÁS. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen szabad!
  • Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
  • Dohányozni nem szabad az „A”–„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.
  • Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
  • NEM DOHÁNYZÓ MUNKAHELY TELJES TERÜLETÉN TILOS A DOHÁNYZÁS
 • Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló, 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendeletben előírtak szerint a Munkavégző az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a BÁCSVÍZ Zrt. képviselői (területileg illetékes megbízott, valamint munka- és tűzvédelmi megbízott) a kivitelezési tervdokumentáció részét képező a biztonsági és egészségvédelmi tervet a munkaterület átadás-átvétel dokumentumának aláírását megelőzően jóváhagyta.
 • Munkavégzőnek a BÁCSVÍZ Zrt. területileg illetékes megbízottjával előzetesen egyeztetni kell a munkaterület átadás és munkakezdés időpontját.Munkavégző a helyszíni munkát a BÁCSVÍZ Zrt. területileg illetékes megbízottjának engedélyével, a munkaterület átadás-átvételét hitelt érdemlően igazoló dokumentum helyszíni aláírását követően kezdheti meg, a mindenkor hatályos foglalkozás-egészségügyi, valamint munka-, érintés- és tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.
 • A Munkavégző a munkavégzéséből eredő kárért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.Az átadott munkaterületen a Munkavégző felelősséggel tartozik az ott elhelyezett anyagokért, berendezésekért, tárgyakért és a munkavégzés során a munkavédelmi szabályok betartásáért.Az átadott munkaterületen, vagy azon kívüli műszaki létesítmények egyéb részeiben a Munkavégzőnek, illetve megbízottjainak felróható okból történő bárminemű sérülés, kár következik be, úgy azt Munkavégző haladéktalanul jelenteni köteles a BÁCSVÍZ Zrt. területileg illetékes megbízottjának kárfelmérés és helyreállítás kezdeményezése céljából. A teljes körű helyreállítás költsége a Munkavégzőt terheli.
 • Az építési és karbantartási munkáknál előre köteles áramigényét jelezni a Munkavégző.
 • Víztornyok vonatkozásában – a víztornyon üzemelő berendezések karbantartása, javítása, fejlesztése céljából – a munkavégzés helyszínére történő bejutás feltételei:

  • Munkavégzés bejelentésekor:
   • Hivatkozni szükséges a bérleti szerződés számára.
   • Meg kell adni a munkavégzés célját (karbantartás, átalakítás, modernizálás), és jelezni kell, hogy a munkavégzés alkalmával sor kerül-e eszközcserére, a bérleti szerződésben rögzített műszaki tartalomhoz képest történik-e változás.
   • Nyilatkozni kell, hogy ismerik és betartják a bérleti szerződésben és jelen követelményekben megfogalmazott előírásokat.
  • A munkavégzés helyszínére történő bejutás feltételei:
   • Munkavégző köteles, havária (rendkívüli, azonnali hibaelhárítás) esetek kivételével, a bejutási szándékot legalább 48 órával a munkavégzést megelőzően, munkaidőben, a pontos időpont megjelölésével, írásban, a BÁCSVÍZ Zrt. kapcsolattartója felé jelezni.
   • A munka elvégzésére, rendkívüli munkavégzés kivételével, munkaidőben kerülhet sor.
   • Munkavégző részéről csak az írásban, előzetesen bejelentett (leadott listán szereplő) személyek jogosultak a munkavégzés helyszínére történő bejutásra.
   • Munkavégző tudomásul veszi, hogy minden belépő személy vonatkozásában „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 17. sz. melléklet) megnevezésű nyomtatvány és személyi azonosító bemutatása a bejutás feltétele.
  • A védterület elhagyásakor a világítást le kell kapcsolni, és az ajtókat, kapukat zárni és a kulcsot vissza kell juttatni a kapcsolattartóhoz.
  • A magastároló ajtajának becsukása után közvetlen értesíteni szükséges a kezelőt ellenőrzés céljából.
Ugrás a tartalomhoz