MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

Víztornyon kialakításra kerülő telekommunikációs állomás kivitelezésével szembeni műszaki elvárások:

 • A felszerelni kívánt berendezések nem zavarhatják a BÁCSVÍZ Zrt. adatátviteli rendszereinek működését és a társszolgáltatók berendezéseit, valamint a torony működtetését és karbantartását.
 • Szekrényeket (energetikai, vezérlő, illetve egyéb) az árbócon vagy a térszinten lehet elhelyezni, a toronyszár felületére (sem a belső sem a külső) nem telepíthetők.
 • A térszinti kültéri berendezések telepítési távolságának meghatározásánál figyelembe kell venni a toronyszár külső karbantartásához szükséges állványzat helyszükségletét és vezetékek pozícióját.
 • Kábelvezetéssel kapcsolatos elvárások:
  • A kábelek toronyba való be-, illetve kivezetése előtt annak megvalósításáról helyszíni egyeztetés szükséges.
  • A vezetékek színjelölése és kötése feleljen meg a vonatkozó előírásoknak.
  • A kábelek, oszlopok és lámpatestek időtálló feliratozása szükséges.
 •  Kábelvezetés a víztornyokon belül:
  • A kiviteli terveknek tartalmaznia kell a kábelek elhelyezését ábrázoló keresztmetszeti rajzot és a toronyszáron belüli rögzítés műszaki megoldásának bemutatását.
  • Az energetikai és jelkábelek vezetését és védelmét önálló kábelrendezőben a létrától függetlenül a feljutás zavarása nélkül kell megoldani.
  • A kábeleket rendezetten, megjelölve, kábelrendezőt felhasználva szükséges vezetni.
  • A torony szárában, a tervezett nyomvonalon, a toronyszár palástjára kifektetve, akadálymentesen kell a kábelvezetést kialakítani.
  • A víztéren áthaladó technikai (szolgálati) csőben a kábelvezetést lapos zárt fémcsatornában kell akadálymentesen átvezetni.
  • Toronyszárban a rögzítő csavarok kiálló végeit vissza kell vágni, záróanyával le kell zárni.
  • Kábelátvezetéseket tömítőszelence alkalmazásával kell megvalósítani.
 •  
 • Villamos kábel földben való elhelyezése:
 • A kábelfektetés alkalmával be kell tartani a vonatkozó MSZ 13207:2000 előírásait.
  • A nyomvonalon kábeljelző szalagot kell alkalmazni, ami a kábel azonosítási számát és feszültségét tartalmazza.
  • A kábelvonalon mechanikai védelmet, ún. kábeltéglázást vagy műanyag fedlapozást kell alkalmazni.
  • Ahol keresztezés lép fel különböző közművek között műanyag védőcsövet kell használni, a védőcső belső átmérője a szabvány 4.5.2. pont alapján a kábelek köré húzható külső kör 1,5- szerese legyen.
  • A közműegyeztetésen meghatározott területen kézi feltárással kell a földmunkát végezni, a keresztezés helyén a fenti védelmet kell biztosítani.
  • A kandeláberek kábelvezetéseinél a kábeleket mechanikai védelem céljából flexibilis védőcsőbe kell húzni.
  • A terven szereplő út alatti átvezetésénél a kábelt, a jelzett védőcsőbe kell fektetni.
  • A fektetés befejezése után, az árok temetése előtt szemrevételezéses ellenőrzés szükséges az esetleges köpenysérülések feltárása, és szigetelési- ellenállásmérést kell végezni az MSZ 13207:2000 7.3. pont szerint.
  • A mérések alkalmával be kell tartani az MSZ 13207/2000 előírásait!
 • A kivitelezés utáni mérési jegyzőkönyvek és nyilatkozatok (villámvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi jegyzőkönyvek valamint kivitelezői nyilatkozatok) biztosítása szükséges, különös tekintettel a kettős betáplálásra. Telepítés utáni háttérsugárzási méréseket el kell végezni.
 • Meglévő villámvédelmi rendszerhez való csatlakozás esetén, a munka elvégzését követően, mérések alapján készített jegyzőkönyvvel szükséges igazolni, hogy a védelem hatékonysága nem változik.
 • A telepített eszközöket egyértelmű, időtálló jelöléssel kell ellátni az eszköz tulajdonosa, üzemeltetője, funkciója vonatkozásában.
 • Villamosenergia vételezés
  • A felszerelni kívánt berendezések energiaellátását Társaságunk energetikai rendszerétől függetlenül, saját mérőhely kialakításával kell megoldani a területileg illetékes elosztói engedélyes közreműködésével. Ettől eltérni kizárólag elháríthatatlan műszaki akadály esetén lehetséges.*

   A villamos fogyasztás mérését csoportos mérőhely kialakításával kell megvalósítani, és amennyiben az illetékes elosztói engedélyes megköveteli, a méretlen oldalon közös tűzeseti főkapcsolót kell kiépíteni.

   *
   Amennyiben saját mérőhely nem alakítható ki, akkor MID irányelv szerinti tanúsítással rendelkező villamos fogyasztásmérőt kell telepíteni, melynek Ethernet interfésszel kell rendelkeznie 3 fázisú bekötés esetén.

    Abban az esetben, ha a víztoronyba, illetve a víztoronyra elhelyezett berendezések energia ellátását biztosító belépő tápkábel nem törpefeszültségű és a csoportos mérőhely nem rendelkezik közös tűzeseti főkapcsolóval, akkor azt központi tűzeseti főkapcsolóval távműködtethetően megszakítható módon kell kialakítani. (Törpefeszültség: váltakozó áram esetén 0 – 50 V; egyenáram esetén 120 V.)

 • Abban az esetben, ha a víztoronyba telepítendő berendezések villamos energia ellátása nem érintésvédelmi törpefeszültséggel történik, és szünetmentes tápellátással rendelkezik, akkor annak tűzeseti feszültségmentesítéséről is gondoskodni kell.
 • A kialakítást a Villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi tervezési és létesítési követelményei 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIII. fejezet 135§-153§ szerint kell elvégezni.

Az energiaellátásra vonatkozó kérdésekben Remény László (+36 70 967 1730) energetikus, valamint Darányi Ferenc (+36 70 333 11 37) energetikus asszisztens áll rendelkezésre.

Ugrás a tartalomhoz