KÖZZÉTÉTEL

KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEK

I 2009. évi CXXII.törvény alapjánjuttatások (2024)
I/1 
 1)A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
 a)nevét,
 b)tisztségét vagy munkakörét,
 c)munkaviszonyban álló személy esetében
 c.a)a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
 c.b)az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
 c.c)az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
 d)a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
 d.a)a megbízási díjat,
 d.b)a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
 d.c)a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
 2)A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.
II2011. évi CXII. törvény alapján: Általános közzétételi lista
 1. számú melléklet szerint
II/1I. Szervezeti és személyzeti adatok
II/1/a1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiáltalános szervezeti adatok
II/1/b2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai SZMSZ
II/1/c3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) vezetők adatai
II/1/d4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend ügyfélszolgálati adatok
II/1/e5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége testületi szervek
II/1/f11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai felügyeleti és érdekképviseleti szervek
II/2II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II/2/a1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

jogszabály gyűjtemény 

alapvető jogszabályok

SZMSZ

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

II/2/b5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények díjaink
II/2/c6.A közfeladatot ellátó szev által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adati (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja,  a másolatkészítés költségei fenntartott adatbázisok
II/2/d10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények főoldal
II/2/e13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
II/2/f18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listalásd IV. szakasz
II/3III. Gazdálkodási adatok
II/3/a1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolójahttps://e-beszamolo.im.gov.hu/
II/3/b2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

juttatásokra vonatkozó összesített adatok 

2023. december 31.

2023. szeptember. 30.

2023. június.30.

2023. március 31.

2022. december 31.

2022. szeptember 30.

II/3/c7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések pályázatok
II/3/d8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) közbeszerzések
III2011. évi CCIX. törvény alapján
 48§ 
III/1a)az ellátásért felelőssel kötött megállapodásaitszerződések
III/2b)az üzletszabályzatát üzletszabályzat
III/3c)a felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információkat ügyfélszolgálat
III/4d)a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségét lásd: II/1/f
III/5e)az e törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámolóját lásd: II/3/a
III/6f)a jóváhagyott beszerzési szabályzatát

 beszerzési szabályzat 

közbeszerzési szabályzat 13. kiadás

III/7g)az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információkat 24/2013. (V.29) NFM rendelet alapján (IV. szakasz)
IV24/2013. (V.29) NFM rendelet alapján
 4. számú melléklet szerint
IV/12.A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét lásd: II/1/f
IV/23.A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája településeink
IV/34.A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai szerződések
IV/45.A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzataüzletszabályzat
IV/56.A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről

aktuális vízminőségi adatok (ivóvíz) 

intézkedések vízminőségromlás vagy meghibásodás esetén

aktuális vízminőségi adatok (szennyvíz)

IV/67.Műszaki adatok, így különösen:a) vízbázisok kapacitása (m3/nap),b) kitermelt víz mennyisége (m3/év),c) átvett víz mennyisége (m3/év),d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év),e) hálózati vízveszteség (m3/év),f) szennyvíztisztító telepek száma (db),g) átemelők száma (db),h) szennyvíztisztító telepek névlegeskapacitása (m3/d),i) víziközmű-hálózat hossza (km),j) meghibásodások száma (db/év).

műszaki adatok 2023 (víz)

műszaki adatok 2022 (víz) 

műszaki adatok 2023 (csatorna)

műszaki adatok 2022 (csatorna)

IV/78.Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rendügyfélszolgálat
IV/89.A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla díjkalkulátor
IV/910.A jóváhagyott beszerzési szabályzat

 beszerzési szabályzat 

közbeszerzési szabályzat 13. kiadás

Tanúsítványok

  Minőségirányítási rendszerISO 9001 tanúsítvány
  Környezetirányítási rendszerISO 14001 tanúsítvány
  Informatikai rendszerInformatikai rendszer tanúsítvány
  Energiairányítási rendszer

ISO 50001 tanúsítvány 

Energetikai éves összefoglaló jelentés

Ugrás a tartalomhoz