SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL

Az ivóvíz-, valamint a szennyvízcsatorna-szolgáltatás díja hatóságilag megállapított, maximált ár. A szolgáltatási díjak tekintetében az árhatósági jogkört – a többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény alapján – 2011. évre vonatkozóan még a települési önkormányzat képviselő-testülete gyakorolta. A díjakat a 2007-től 2011-ig terjedő időszakra önkormányzati rendeletben rögzített díjképlet szerint állapítottuk meg; a díjképzés alapelvét tartalmazó Árszabályzatot a BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése 14/2006. (IX.4.) számú határozatával fogadta el.

A díjrendszer kialakításánál egyre hangsúlyosabb az EU Víz Keret irányelvében is érvényesülő szempont, amely szerint „a szennyező, illetve a felhasználó fizet”. Ennek alapján a víz-, valamint csatornadíjaknak tartalmazniuk kell a használattal járó összes költséget, mert ez biztosítja a fenntartható vízgazdálkodást.

Az önkormányzatok a díjba fejlesztési hányadot is beépíthetnek, amelyet társaságunk elkülönítetten köteles kezelni. 2011-ben hat települési önkormányzat élt ezzel a lehetőséggel.

2011-ben szolgáltatási díjaink 3,5%-kal, illetve 5,5%-kal emelkedtek, érvényesítve azon fontos alapelvet, amely szerint településenként ­- a jövedelmezőség figyelembe vételével – differenciált díjat kell alkalmazni.

2016. január 1. napjától a szolgáltatási díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter állapítja meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján.

Mindaddig – a Vksztv. átmeneti rendelkezései szerint – a szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.

A szolgáltatási díjak megállapításánál érvényesülnie kell az alábbi alapelveknek:

  • díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb költségű víziközmű-szolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését;
  • figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt költségeit, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, ideértve különösen a vízbázisvédelem indokolt költségeit.

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 2013. július 1-től lépett hatályba, melynek értelmében víziközmű-szolgáltatások vonatkozásában a lakossági felhasználók részére a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

A szolgáltatási díj számlázandó alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díj. Az alapdíj meghatározott összegű rendelkezésre állási díj, melynek közgazdasági funkciója a szolgáltató állandó költségeinek fedezete. Az alapdíjat felhasználási helyenként kell megfizetni és a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint, a rendelkezésre állással arányosan differenciálni szükséges.

A fogyasztással arányos díj rendeltetése a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan felmerülő változó költségek fedezete, amely a fogyasztott mennyiség (m3) alapján kerül meghatározásra.

A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó szerint a szolgáltatási díj tekintetében meg kell különböztetni lakossági és nem lakossági díjakat.

A Vksztv. 64.§ (4) bekezdés alapján lakossági díjon kell elszámolni

  • a távhő-szolgáltatónak lakossági használati melegvíz előállítása céljából szolgáltatott ivóvizet,
  • lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel szemben.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a vízterhelési díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre.

Amennyiben a díjak mértékében bekövetkező változás időpontja nem esik egybe a vízmérő leolvasással, a fogyasztásarányosítással kerül megállapításra a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

Szolgáltatásunk díjaira a mindenkor hatályos Általános Forgalmi Adóról szóló törvény szerinti mértékű adót számítunk fel.

Ugrás a tartalomhoz