JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A víziközmű szolgáltatással kapcsolatos bejelentés kezdeményezhető: – személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, – írásban (postai levél, telefax, email, on-line felületen történő bejelentés), – telefonon.

Amennyiben a benyújtott panasz kivizsgálásának eredményével nem ért egyet, úgy panaszával a területileg illetékes Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez fordulhat, ahol további eljárást kezdeményezhet. A BÁCSVÍZ Zrt. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a Békéltető Testületi eljárást.

BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, mely illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki.

Az eljárása díj- és illetékmentes.

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszám: 76/ 501 525; 76/ 501 532 Fax: 76/ 501 538 Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu  Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszám: 56/510 621 Fax: 56/370 005 Email: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu Honlap: http://jaszbekeltetes.hu/

Pest Vármegyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81. Telefon 06 1/ 792 78 81 Email: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap: http://panaszrendezes.hu/

További jogorvoslatért a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEK

Feladata: Felügyeli a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályi és hatósági előírások megtartását. Ellenőrzi a kereskedelmi forgalomba kerülő termékek biztonságosságát, a fogyasztói alapjogok érvényesülését, különös tekintettel a fogyasztók részére nyújtott tájékoztatások megfelelőségére.

Vármegyei/fővárosi fogyasztóvédelmi szervek: A kormányhivatalok szervezetén belül működnek, a közigazgatási hatósági ügyekben első fokon járnak el az elszámolásra, számlázásra, a díjfizetésre, a mérésre, valamint – a közérdekű korlátozás kivételével – a szolgáltatás korlátozására vagy felfüggesztésére, továbbá a felhasználók tájékoztatására vonatkozó, jogszabályban és üzletszabályzatban foglalt rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén. A panaszos köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály: Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A Telefon: 76/ 795-710 Email: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu  Honlap: http://bkmkh.hu/fogyasztovedelmi_osztaly/elerhetosegek/

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8. Telefon: 56/795-165 Email: jasz.fogyved@jasz.gov.hu  Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: 06 1/ 459-4843 Email: fogyved@pest.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

Ugrás a tartalomhoz